mobirise.com Mobirise v3.11.1
Mobirise Website Builder

Služby

 Spoločnosť PARTNER AUDIT vykonáva nezávislý audit podľa medzinárodných usmernení pre audit a uisťovacie služby (ISA) v súlade s etickým kódexom.


Naše audítorské postupy predstavujú systematický proces nezávislého zisťovania a vyhodnocovania dôkazov o tvrdeniach týkajúcich sa ekonomických transakcií a udalostí ekonomických subjektov. Predstavujú predovšetkým substantívne testy, súbor efektívnych analytických nástrojov s dôkladným zameraním sa na vnútorné kontroly. Predovšetkým kladieme dôraz na znalosť hospodárskych odvetví, v ktorých naši klienti podnikajú. Takýto postup umožňuje priebežne odstraňovať chyby, systémové nedostatky v účtovnom a kontrolnom prostredí. Takto získané a spracované poznatky využívajú naši klienti na zlepšenie riadenia svojich podnikateľských rizík, výkonnosti a ziskovosti.


Poskytovanie audítorských služieb obsahuje najmä:

 Overenie riadnych ročných, mimoriadnych a priebežných účtovných závierok

 Transformáciu a overenie účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

 Overovanie konsolidovaných účtovných závierok

 Audit zlučovacích a transformačných procesov

 Priebežné kontroly účtovníctva a poradenstvo


Výstupom štatutárneho auditu je správa vypracovaná podľa medzinárodných štandardov, ktorá obsahuje názor nezávislého audítora na zverejňované finančné informácie s vysokou mierou uistenia.


Súčasťou audítorských služieb sú priebežné návrhy:

 Na odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva

 Vyhodnocovanie finančných rozhodnutí z hľadiska finančnej, daňovej a účtovnej analýzy

 Na zvyšovanie odbornej úrovne ekonomických útvarov spoločností našich klientov


Naša audítorská spoločnosť poskytuje i:

 Uisťovacie služby

 Súvisiace služby

 Iné služby, podľa potrieb a požiadaviek klienta


Poskytovanie komplexných audítorských služieb je najdôležitejším predmetom našej činnosti.

Služby v tejto oblasti sú orientované na pomoc klientom vo finančnom a manažérskom riadení,

s dôrazom na:


Analýzy vývoja finančnej a majetkovej situácie

 Prípravu podnikateľských zámerov a spracovanie podnikateľských plánov

 Transformačné projekty a projekty spoločných podnikov


Súčasťou prác sú analýzy a poradenská činnosť v oblasti podnikateľskej, daňovej a účtovnej

v súvislosti s realizáciou projektov podľa predstáv a požiadaviek našich klientov. 


Podnikateľské poradenstvo:

 Ekonomické a organizačné poradenstvo

 Poradenstvo pri zakladaní resp. transformácii podnikateľských subjektov ako aj v procese konkurzného a vyrovnávacieho konania

 Finančné poradenstvo

 Ekonomicko-finančné analýzy

 Tvorba podnikateľských plánov a podpora pri ich realizácii

 Stanovenie výšky ušlého zisku

 Odhad všeobecnej hodnoty jednotlivých zložiek majetku


Daňové poradenstvo:

 Daňový audit ako prevencia vzniku závažných daňových a účtovných problémov

 Spracovanie daňových priznaní

 Vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom klienta

 Návrhy riešení a postupov na zabezpečenie optimalizácie daňovej povinnosti podľa jednotlivých druhov daní pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby

 Zastupovanie klienta pred daňovými orgánmi

 Vypracovanie podkladov pre všetky druhy podávaných odvolaní

 Vypracovanie podkladov pre prípravu žaloby a zabezpečenie právnej pomoci v daňovom konaní

 Poskytovanie informácií klientom o základných zmenách v legislatíve súvisiacej s daňovou problematikou

 Daňové poradenstvo pri zlučovaní, rozdeľovaní a likvidácií spoločností

 Spoločnosť PARTNER AUDIT sa orientuje i na poskytovanie komplexných služieb v oblasti financií, účtovníctva a personalistiky. Dôležitým aspektom pri poskytovaní týchto služieb je odbornosť podložená dlhodobými skúsenosťami, praxou a neustálym sledovaním právnych predpisov. Naši pracovníci sú schopní (držitelia certifikátov 1. a 2. stupňa Projektu certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike a pravidelne sa zúčastňujú všetkých odborných školení a seminárov k aktuálnym témam a zmenám v legislatíve SR) operatívne a pružne reagovať na novovzniknuté situácie, na Vaše požiadavky či problémy. Počas celého obdobia vzájomnej spolupráce preferujeme úzky kontakt s klientom, pretože ani jedno z dôležitých rozhodnutí nemôže byť definitívne bez predošlej vzájomnej konzultácie obidvoch zainteresovaných strán. 


Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy

- Vedenie bežnej účtovnej agendy podvojného účtovníctva

- Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov

- Vedenie účtovníctva

- Kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej

- Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku

- Vedenie skladového hospodárstva (primárny, sekundárny okruh - logistika)

- Vnútropodnikové účtovníctvo (ceny, kalkulácie - controling)

- Spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových výkazov, poskytovanie mesačných prehľadov o    výsledkoch hospodárenia, stave majetku, stave pohľadávok a záväzkov

- Vedenie knihy jázd

- Odborná pomoc pri vyúčtovaní pracovných ciest v zmysle zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

- Posúdenie oprávnenosti uplatnenia nákladov v súlade so zákonom o daniach z príjmov

- Vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy k 31.12.príslušného roka

- Spracovanie evidencie Dane z pridanej hodnoty a vystavenie priznania DPH

- Spracovanie priznania dane z príjmov za príslušný rok

- Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Prehľad o peňažných tokoch a Poznámky k účtovnej závierke

- Spracovanie podkladov pre zverejnenie účtovnej závierky za príslušný rok v Zbierke listín príslušného registrového súdu a v obchodnom vestníku SR

- Vypracovanie metodiky účtovných postupov

- Spracovanie štatutárnych výkazov pre Štatistický úrad SR, pre Národnú banku Slovenska, ai.


Systémové preskúšanie

- Efektívneho fungovania vnútorného kontrolného systému

- Vnútropodnikové účtovníctvo (ceny, kalkulácie - controling)

- Vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov

- Metodiky účtovných zápisov

- Metodiky účtovníctva ako celku - pomoc pri vypracovaní metodiky účtovníctva ako systému (systém interných noriem a predpisov)

- Dodržiavania platnej legislatívy - zák. 431/02 Zb. o účtovníctve, zák. 366/99 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zák. 289/95 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, zák. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy


Komplexné spracovanie mzdovej a vedenie personálnej agendy

- Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd

- Výpočet miezd, spracovanie mzdových listov

- Výpočet a spracovanie odvodov do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a na Úrad práce k príslušnému termínu vrátane zostavenia prihlášok, odhlášok a hlásení na príslušné inštitúcie, na požiadanie klienta zabezpečujeme aj styk s príslušnými inštitúciami

- Vedenie komplexnej mzdovej agendy, vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca

- Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti

- Spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti

- Spracovanie relevantných výkazov súvisiacich s vedením mzdovej agendy

- Spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových výkazov, poskytovanie mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, stave pohľadávok a záväzkov

- Poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva v mzdovej a personálnej oblasti

- Spracovanie Pracovného poriadku spoločnosti, resp. iných interných predpisov na požiadanie klienta Vo svete existujú dva ucelené súbory účtovných zásad a štandardov, ktoré tvoria základ svetového účtovníctva. Sú nimi historicky staršie americké účtovné zásady a štandardy US GAAP a Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS). Práve v IFRS sú premietnuté názory a tradície európskych štátov, ich národných prístupov, vrátane národných regulátorov finančného účtovníctva.

Počnúc rokom 2004 dochádza i v slovenskej národnej úprave účtovníctva k postupnej implementácii prvkov Medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS). Od roku 2006 v zmysle zákona o účtovníctve zostavujú závierku podľa IFRS všetky obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú veľkostné kritéria uvedené v § 17a zákona o účtovníctve, tie ktorých cenné papiere sú registrované napr. na burze cenných papierov, ako i banky, poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti atď.


V rámci problematiky IAS/IFRS má PARTNER AUDIT dlhoročné teoretické ako i praktické skúsenosti na základe ktorých vie svojim klientom zabezpečit nasledovné služby:

- Transformácia účtovných závierok podľa IAS/IFRS

- Zostavenie individuálnych ako i konsolidovaných účtovných závierok podľa IAS/IFRS

- Audit individuálnych ako i konsolidovaných účtovných závierok podľa IAS/IFRS

- Odborné konzultácie a poradenstvo klientom vykazujúcim podľa IAS/IRS

- Organizovanie seminárov a školení na tému IAS/IFRS, podľa požiadaviek a potrieb klientov


Problematike IAS/IFRS sa spoločnosť PARTNER AUDIT venuje i v rámci svojej publikačnej činnosti. Pravidelne v mesačnej periodicite vychádzali články na túto tému Ing. Ivete Demčákovej a Ing. Márii Cvečkovej v periodikách Dane a účtovníctvo a Poradca.