Jasper Roberts - Blog
PARTNER AUDIT s.r.o. - audit, účtovníctvo, poradenstvo, IAS/IFRS, Bratislava, Bánovce nad Bebravou
Mobirise

PARTNER AUDIT

audit účtovníctva / účtovných závierok, vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, znalecké služby, školenia, semináre, konzultácie

Interní audítori a asistenti audítora spoločnosti PARTNER AUDIT majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním týchto služieb, nakoľko svoju činnosť do vzniku spoločnosti vykonávali v audítorskej spoločnosti INTERAUDIT Trenčín od roku 1993 a v audítorskej spoločnosti KREDIT AUDIT od roku 2000.

Spoločnosť vznikla 2. marca 2005 zapísaním do obchodného registra Okresného súdu Trenčín. Slovenská komora audítorov vydala vo februári 2005 spoločnosti PARTNER AUDIT licenciu č. 283 oprávňujúcu k výkonu činnosti audítora obchodných spoločností, bánk, poisťovní, obcí, družstiev a i.

Základným princípom spoločnosti je jej individuálny prístup ku klientom. Naši audítori, asistenti audítora, daňoví poradcovia, certifikovaní účtovníci a znalci v obore ekonómie komunikujú s klientom vždy objektívne a korektne, pričom kladú silný dôraz na flexibilitu, osobné nasadenie a hľadanie konkrétnych riešení vychádzajúc z potrieb klienta. Dôvernosť informácií ako i profesionálne správanie sa sú základnými atribútmi našej práce. 

Systém vzdelávania našich pracovníkov je na vysokej odbornej úrovni, ktorý zabezpečí našim klientom odovzdanie najnovších poznatkov a znalostí z oblastí slovenskej ako i medzinárodnej legislatívy.

Z tohto poznatku vyplýva základný nosný pilier pre poskytovanie služieb našou spoločnosťou, t.j. poskytovanie služieb na vysokej kvalitatívnej odbornej úrovni postavenej na báze vzájomnej dôvery.

Naša spolupráca tak získava silný základ pre dlhodobý vzťah a spoluprácu s klientom. Pracujeme v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a etickým kódexom pre účtovných odborníkov a audítorov. 

NAŠE SLUŽBY

Audítorstvo

 Daňové poradenstvo

 Vedenie účtovníctva

 Konzultačná činnosť a práce pri transformácii hospodárskych subjektov
ako i v procese konkurzného a vyrovnávacieho konania

 Poradenská činnosť

 Transformácia závierok podľa IAS/IFRS

 Finančné poradenstvo, analýzy
a projektovanie

 Organizovanie odborných školení
a seminárov 

Návštev webu dnes

Návštev webu celkovo